Uganda’s Isaiah Katumwa shares post-COVID jazz anthem Dance Again