Letter lambastes Copyright Society of Nigeria's Okoroji